Close
podstavka-po-stakanchiki
WP_2060-ppppppp

Держатель для 2-х стаканчиков

— Держатель из трёхслойного картона;

— Держатель из хром-эрзаца.